Om oss

Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet

 

DHR Motala är en lokalförening som bedriver verksamhet för funktionshindrade och deras närstående, men även för personer som hyser ett intresse för funktionshinder.

Ett av föreningens huvudsyften är att förespråka medlemmarna på kommunal nivå. Genom ett intressepolitiskt samarbete med andra föreningar i Motala försöker vi påverka de lokalt förtroendevalda i frågor angående t ex. färdtjänst, hemtjänst, stadsplanering, framkomlighet och den funktionshindrades relation till myndigheter. Vårt mål är att nå en ökad tillgänglighet i samhället där alla är välkomna att delta och inte behöver avstå från någon aktivitet p.g.a. en funktionsnedsättning!

Utöver vårt politiska arbete arrangerar vi olika aktiviteter i vår föreningslokal. Medlemmarna engagerar sig i bl. a. släktforskning, hantverk och våra månadsmöten. Varje onsdag möts vi och fikar och aktiverar oss efter säsong. Vättersol är en tillgänglig mötesplats med användarvänliga attribut, där funktionshindrade kan röra sig fritt, umgås och utbyta erfarenheter samt stötta varandra.

Vi på DHR Motala erkänner principen om alla människors lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ingen ska uteslutas, alla får vara med!